Kritiek op Holtermans ethisch anarchisme (concept)

KRITIEK OP HOLTERMANS’ ETHISCH ANARCHISME Met het lezen van ‘anarchisme als veelvormig verzet in een actuelecontext’ (1) bedoeld als aanzet tot discussie over de actualiteitvan het anarchisme schrijft Holterman dat hij ‘hedendaagsanarchisme’ een onzinterm vindt. “… de ‘constanten’ in hetanarchisme zijn niet anders, wel noodzaken zij anarchisten na tedenken over hoe op de veranderde context te reageren.” (2)Proudhon noemde zich in zijn geschrift ‘Wat is eigendom?’ als eerstebewust ‘anarchist’. Ikzelf heb altijd moeite gehad om me anarchistte noemen en was gewend om radicaal-links te zijn. Het begripanarchisme wordt vooral opgevat als bedreiging van de bestaandemaatschappelijke orde door ‘radicaal-links’. Met het kennis makenvan het politiek theoretisch project autonomie (3) was ikgeïnspireerd geraakt door de uitleg over de historische cyclus vanverzet tegen de opkomst van o.m. industriële productievormen. Envervolgens las ik over het eigentijdse verzet van vooralarbeidsmigranten in Italiaanse autofabrieken en de collectievesociale strijd van huurders, vrouwen enz en voelde me steeds meerradicaal betrokken bij anti-autoritaire strijd. Er was geen sprakevan alleen loonstrijd maar ook een sociale strijd; eigen media, huurweigeren, feminisme, gasmeters kantelen, kraken enz. HIJ TROK EROP UIT MET EEN WOONWAGEN OM EEN VRIJ BESTAAN TE LEIDEN Het lijkt me dat het volgende voorbeeld illustreert zoals anarchismeniet wordt bedoeld. “… het geval van een fabrieksarbeider uitGlasgow die tijdens de laatste wereldoorlog anarchist werd en zichontwikkelde tot een briljant spreker in het openbaar. Op een gegevenmoment ontdekte hij dat de fabriek niets voor hem was en hij trokerop uit met een woonwagen om een vrij bestaan te leiden, waarbijhij zijn brood verdiende met het maken van wasknijpers. Hij had detheorie toegepast op de praktijk was de conclusie van zijnkameraden. Sindsdien heeft in de anarchistische beweging niemandiets van hem gehoord.” (4)  Als je dit leest bevindt het anarchismezich volgens mij in een identiteitscrisis. Het kraken met allerleigedoogconstructies voor woon/werk ruimte pakt vaak soortgelijk uit.Subversieve links-radicale kunst- kookinitiatieven, weggeef- enboekwinkels ontstaan nauwelijks meer. Het lijkt steeds meer opnoodgedwongen samenwonen en werken met het individu als leitmotiv,vergelijkbaar met veel communes in de jaren 70. IS ONAFHANKELIJKHEID VAN DE KAPITALISTISCHE MARKT MOGELIJK? “Anarchisme als veelvormig verzet is onder meer te herkennen inantikapitalistische zelfbestuur… een grotere onafhankelijkheid vande kapitalistische markt. Te denken is aan het opbouwen vanparallelle circuits door het opwekken van initiatieven van dezelfdesoort.” (5)  Alle pogingen ten spijt. Ik citeer hier K.H. Roth: “Ikgeloof niet dat er onder de bestaande maatschappelijke verhoudingen,die niet alleen economisch, maar ook cultureel en politiek in eenongekend grote omvang door de kapitaalsverhoudingen wordengedomineerd een alternatief mogelijk is. Dat wil zeggen dat al ditsoort initiatieven zich steeds weer moeten afvragen of ze met hunpoging tot ontwikkeling van eigen alternatieven niet juist eenultieme bron van kapitaalsreproduktie vormen.” (6). Eenweerbarstig voorbeeld is misschien wel de recente ontruiming van hetADM en ondertussen steeds meer de opkomst van gedoogde ‘vrijruimtes’waar krakers en kunstenaars tijdelijk hun werk kunnen installerenten bate van een verdienmodel om het imago van een achterstandsbuurtop te krikken. DE FRONTALE AANVAL OP DE SUBSISTENTIE-OVERLEVINGSECONOMIE Een voorbeeld van een voortdurende opstand tegen de wereldwijdekapitalistische verhoudingen met haar oorlogen en geweld is hetresultaat dat sinds de WOII de huidige vlucht en migratie van arbeidnog nooit zoveel is geweest met nu meer dan 50 miljoen‘landverhuizers’.  Het globale neo-liberalisme herstructureert zichonophoudelijk door middel van een frontale aanval op de resterendesubsistentie-overlevingseconomie. Er worden invloedssferenbewerkstelligd die ten koste van de natuur gaan om de jacht opgoedkope grondstoffen en arbeidspotentieel mogelijk te maken. Metinmiddels als bekend resultaat de ‘groene revolutie’ (7), deleegloop van het platteland naar slums en metropolen en een noggrotere afhankelijkheid van loonarbeid. Vluchtelingen,arbeidsmigranten en inmiddels steeds meer jongeren worden wereldwijdgereguleerd in reservoirs van goedkoop arbeidspotentieel. WANHOPIG OP DE VLUCHT Ik ga niet beweren dat, zoals Holterman schrijft ,de ‘constanten’van het anarchisme al ruim voor de Tweede Wereldoorlog zijn gelegden dat er sindsdien niets wezenlijks is toegevoegd. Dan geef je teweinig credits aan de veranderde omstandigheden en de cycli vanhistorisch en actueel verzet. Hoe bijvoorbeeld Indiasecontractarbeiders naar Suriname kwamen omdat het krijgen van eeneigen stuk land het belangrijkste lokmiddel was is nu echterdrastisch veranderd. (8) Arbeidsmigranten zijn steeds meer gedwongenin cruciale sectoren te vinden waar de neo-liberale realiteit hetmeest haar invloed heeft en flex werken-wonen inmiddels grotendeelsde norm is (tuinbouw, huishoudelijk werk, horeca, bouw,distributiecentra enz).  Deze neo-liberale realiteit geldt nietalleen voor de migranten, het is ook terug te vinden in de toenamevan flex-contrancten en zzp’ers, die nauwelijks hun hoofd bovenwater kunnen houden en het feit dat heel weinig mensen een vastarbeidscontract krijgen. DE MINDERHEDEN ZIJN IN DE GESCHIEDENIS ALTIJD DE DRIJFKRACHT GEWEEST Is er een nieuw proletariaat? De huidige globale bewegingen vanvlucht, migratie van arbeid, de solidariteit en hulpverlening dwingtons over sociale strijd na te denken en de betekenis van kapitaals-en arbeidsverhoudingen te heroverwegen. Er is een interactie nodigin het uitwisselen en netwerken om tegenstellingen zoals racisme enseksisme bloot te leggen om ze aan te pakken en uiteindelijk teoverwinnen (9) en dan zal de anarchistische subcultuur, anonimiteit,gebrek aan transparantie en de gebrekkige aanspreekbaarheid vanzelfook bekritiseerd worden. Als kleinschalig initiatief voor tijdelijkeopvang en onderdak voor ongedocumenteerden ontdekken wezolangzamerhand steeds meer dat er in de praktijk heel anders wordtnagedacht over arbeid, kapitaal, seksisme en racisme, dan we gewendzijn. Een links-radicale theorie kunnen we nauwelijks delen. We leren onze vooronderstellingen gezamenlijk tebekritiseren en zien we hoe arbeidsmigranten en ongedocumenteerdenoverleven in een netwerk van woon- en werkverbanden die bij lange naniet ideaal is maar wel hard nodig om weerstand te bieden tegen dealledaagse uitsluiting, discriminatie en racisme. …watch out, work’s a bad thing, he told me. You have to get upearly, you have to listen to the boss all the time. If there’s nowork you don’t eat, if there is work you have to work hard. Workis never good. Work seems good to you because it will let you to goout for pizza, go dancing, go to the movies. But when you have afamily you won’t be going out for pizza, you won’t be goingdancing. You’ll have to feed your family and then you’ll see howtough work is. IM Nanni Ballistrini S.K. medewerker van bed-bad-brood friesland en volxkeuken dageraad [1] https://libertaireorde.wordpress.com %5B2%5D anarchisme alsveelvormig verzet in een actueel context %5B2%5D idem 1. anarchisme ineen actueel context %5B3%5D ‘ Hoofdlijnen van het politiek-theoretischproject van Toni Negri’ Papieren Tijger “Toni Negri is eenmarkante vertegenwoordiger van het zogenaamde operaisme. Hetoperaisme was een creatieve theoretisch-politieke stroming in Italiegedurdende de jaren zestig en begin zeventig. Haar natuurlijkebedding werd gevormd door ‘de beweging van de autonomie’, de bredelinkspolitieke golven die alle vormen van gevestigde politiek(inclusief die van de communistische partij) overspoelden enondermijnden”. [4]https://issuu.com/vrijebond/docs/hedendaags_anarchisme-inleiding_jongeren [5.] idem 1. veelvormig verzet [6] Konfrontatie, mei 1994 ‘Interviewmet Karl Heinz Roth’ Een nieuw proletariaat?’ [7] Dit is de overgangvan kleinschalige naar industriële landbouw, waarbij aangepastegewassen, meststoffen, pesticiden en moderne managements- enfinancieringstechnieken hun intrede doen. [8] Pagina 30 A. Ramdas‘Ik had me de wereld anders voorgesteld’ Querido [9]https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/over-het-einde-van-een-beweging-en-een-organisatorische-aanpak

mensen verdrinken

2 april 2019 Vandaag treedt een beleidswijziging in werking die is opgelegd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met ernstige gevolgen voor Sea-Watch en andere NGO’s die schepen onder Nederlandse vlag varen. De beleidswijziging, die overhaast en zonder overgangsperiode voor Sea-Watch wordt doorgevoerd, laat zien waartoe de Nederlandse regering bereid is om de legitiem…

1 mei lezing liwwadden

Met de 1 mei lezing over Domela willen we vooral het vrij socialisme benadrukken wat niet alleen een dagelijkse belangenstrijd was maar ook een vorm zelforganisatie, van sociale en culturele emancipatie. Domela was een van de grondleggers van het socialisme en de Sociaal-Democratische Bond die was ontstaan. De opkomende socialistische beweging was een sociale, culturele…

volxkeuken ‘dageraad’

18 december voor de derde keer op straat voor het station van 17:00 tot 19:00 uur. we koken lachanorizo en een aardappel groente schotel. vanavond hebben we opnieuw een spandoek voor de nachtopvang van zienn opgehangen. 

water en brood?

met onze volxkeuken op straat willen we aandacht vragen voor het volgende: sinds maanden kookt nachtopvang zienn niet meer een dagelijkse warme maaltijd voor mensen die bij hen onderdak vinden. en de situatie is nog steeds hetzelfde, 3 dagen en warme maaltijd en de rest soep, brood en fruit. er vallen steeds meer mensen buiten…

freedom of movement

Met de oorlog in Syrie ontstond er een exodus naar de EU. Twee jaar geleden nam Nederland het voortouw bij het opzetten van de EU-Turkije deal.  Sindsdien zijn er evenveel mensen verdronken als in de twee jaar ervoor.  Om de migratie van “ongewenste” vluchtelingen maar zoveel mogelijk te kunnen beheersen werkt de EU niet alleen…